Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) Prestyl.sk je spoločnosť VerMart, s.r.o  so sídlom Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561, DIČ: 2120455359, IČ DPH: SK2120455359.  Sme platcami dph.

Predávajúcim je spoločnosť VerMart, s.r.o  so sídlom Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359.  Nie sme platcami DPH.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovar alebo služba sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.


1) O registrácii

1.1 Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na portáli Prestyl.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.prestyl.sk.

1.2 Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:  info@prestyl.sk.

1.3 Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


2) Práva a povinnosti Zmluvných strán.

2.1 Kupujúci je povinný:

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu, buď pred prevzatím tovaru, alebo počas samotného prevzatia tovaru v závislosti od dohodnutého spôsobu platby,

- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,

- plne uznávať elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, pomocou emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

2.2 Predávajúci je povinný:

- dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty prináležiace k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka,

- poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri výbere tovaru a pri samotnom nákupe tovaru a v prípade nespokojnosti Kupujúceho s tovarom vybaviť reklamáciu tovaru.


3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

3.1 Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

3.3 Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.4 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Ak tovar nepreberie od prepravcu, Predávajúci má právo účtovať Kupujúcemu v tomto prípade poplatok za uskladnenie tovaru vo výške všetkých nákladov, ktoré mu vznikli na poštovnom a balnom. Účtovaná suma je vo výške 6€.

3.5 O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

3.6 V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Všetok tovar je na objednanie do 3 - 7. pracovných dní. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.


4) Cenové podmienky

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom prestyl.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru a predstavuje plnú cenu za tovar. Sme platcami DPH.

4.2 Ceny sú v mene: EURO

4.3 Ceny produktov sa môžu meniť. Na zmenu ceny Kupujúceho vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke. Kupujúci má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

4.4 V prípade, ak sa na prestyl.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo iná chybná cena, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


5) Dodacie podmienky

5.1 Tovar je doručovaný prepravnou firmou DHL.

5. 2 Poštovné a balné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,99 eur pri preprave v rámci Slovenska. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď pri vytváraní objednávky.

5.3 Tovar dodávame aj v rámci Českej republiky. Cena za prepravu do ČR je 5,99€. Cena za prepravu sa zobrazuje pri vytváraní objednávky a pri výbere ceny do ČR.

5.4 V prípade že Zákazník uskutoční objednávku, ktorej obsahom je viac produktov a ich hodnota prekračuje 80€ je poštovné za polovicu. No v prípade že sa dodatočne rozhodne niektorý produkt vrátiť a finálna cena nákupu po editácii objednávky bude nižšia ako 80€, sa za vrátený produkt vracia celková cena tovaru odčítaním o druhu polovicu poštovného, ktorú Zákazník neuhradil.

5.5 Cena prepravy spoločnosťou DHL zahŕňa doručenie na adresu uvedenú v objednávke. Ak si Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom Kupujúcim alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s Kupujúcim vopred dohodol, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

5.6 Dodanie tovaru na územie členských štát v Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné, príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

5.7 POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u Prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

5.8 Zásielka je zvyčajne doručená do 24 hodín od odoslania objednávky. O odoslaní je Zákazník informovaný e-mailom.


6) Spôsoby úhrady

6.1 Kupujúci má možnosť platiť formou dobierky pri preberaní u kuriéra. Objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Tovar je možné hradiť aj platobnou kartou u kuriéra. 


7) Storno objednávky

7.1 Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od prijatia objednávky do nášho systému, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Po dobe 24 hodín je objednávka spracovaná a tovar je už zasielaný k nám a nie je možne stornovať ho. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.


8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Spotrebiteľ na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé v obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

8.2 V prípade odstúpenia od zmluvy zákazník kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

8.3 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

8.4 Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebratý.

8.5 Pri vrátení tovaru zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe.(faktúru) Bez dokladu o kúpe nebude vrátenie, reklamácia akceptovaná. Tovar zabaľte vždy tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdŕžania zásielky. V prípade zaslania peňazí prostredníctvom šeku, je vždy účtovaný poplatok za spracovanie šeku vo výške 2 eur.

8.6 V prípade nedodržania štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru, alebo ak odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru nie je jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za neplatné a Predávajúcemu nevznikajú povinnosti spojené s platným odstúpením od zmluvy o predaji tovaru. Zároveň má Predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

8.7 Na odstúpenie od zmluvy prosím využite tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť nám na adresu Prestyl.sk, VerMart, s.r.o, Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.

8.8 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (ide špeciálne objednaný tovar podľa požiadavky zákazníka, ktoré je možné objednať telefonicky alebo e-mailom po vzájomnej dohode, nakoľko tieto objednávame u dodávateľa osobitne pre každého spotrebiteľa.

8.9 Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby  –podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

8.10  Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním Kupujúcim rozhodne Predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru.


9) Záruka a reklamácie

9.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

9.2 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry, ktorú nájdete vždy v zásielke. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

9.3 Záručná lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru.

9.4 Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdŕžania žiadosti o reklamáciu..

9.5 Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9.6 Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

9.7 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

9.8 Dbajte na skutočnosť, že reklamovaný tovar musí byť pri uplatnení reklamácie ČISTÝ v súlade s hygienickými predpismi vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. V prípade nedodržania hygienických predpisov Predávajúci nemusí takýto tovar reklamovať a uznať reklamáciu.

9.9. Berte do úvahy, že s tovarom je potrebné zaobchádzať podľa štandardov a uvedení na etikete na výrobku. Ak na bunde nieje uvedený postup prania radi Vám poradíme. 

9.10  Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.


10) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

10.1 V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

10.2 Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Doba je stanovená na 24 mesiacov.


11) Zásady používania súborov cookies

11.1 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

11.2 Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

11.3 Viac informácií o spôsobe používania súborov cookies touto webouvou stránkou sa môžete dočítať tu.

V Ladomirovej dňa 26.6.2017