1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo:  Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť nám na adresu Prestyl.sk, VerMart s.r.o, Krajné Čierno 26,09003 Ladomirová. 
3. Povinnosťou kupujúceho je riadne zabaliť tovar, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia pri preprave.
4. Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebratý.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (ide špeciálne objednaný tovar podľa požiadavky zákazníka, ktoré je možné objednať telefonicky alebo e-mailom po vzájomnej dohode, nakoľko tieto objednávame u dodávateľa osobitne pre každého spotrebiteľa.. 
7. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani nijak poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného balenia a visačiek. 
8. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný,  poškodený alebo ak jeho obsahom už nie sú visačky a pôvodný obal
9. V prípade nedodržania štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru, alebo ak odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru nie je jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru, odstúpenie od zmluvy o predaji tovaru sa považuje za neplatné a predávajúcemu nevznikajú povinnosti spojené s platným odstúpením od zmluvy o predaji tovaru. Zároveň má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.
10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním kupujúcim rozhodne predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru.