1) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
1.2 Predávajúcim je spoločnosť  VerMart, s.r.o  so sídlom Krajné Čierno 26, 09003 Ladomirová.  IČO: 50 726 561 DIČ: 2120455359 , IČ DPH: SK2120455359.  Sme platcami DPH.
1.3 Kupujúci je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru. 

2) Záručné podmienky
2.1 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.
2.2 Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2.3 Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
2.4 V prípade, že Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 
2.5 Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, poškodením prírodnými živlami. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné. 
2.6 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. 
Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. 
2.7 Berte do úvahy, že s tovarom je potrebné zaobchádzať podľa štandardov a uvedení na etikete na výrobku. Ak na bunde nieje uvedený postup prania radi Vám poradíme. 

3) Vybavenie reklamácie 
3.1 Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. Tovar preto zasielajte na adresu:
Prestyl.sk
VerMart, s.r.o
Krajné Čierno 26
09003 Ladomirová
3.2 Tovar je potrebne zaslať Predávajúcemu. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke  Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný formulár. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry, ktorú nájdete vždy v zásielke. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť na tomto odkaze.
3.3 Preprava k Predajcovi je hradená Kupujúcim. 
3.4 Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
3.5 Dbajte na skutočnosť, že reklamovaný tovar musí byť pri uplatnení reklamácie ČISTÝ v súlade s hygienickými predpismi vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. V prípade nedodržania hygienických predpisov Predávajúci nemusí takýto tovar reklamovať a uznať reklamáciu.
3.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.
3.7 Chybný alebo poškodený tovar bude bezplatne opravený a vada odstránená. 
3.8 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V prípade, že tovar, ktorý bol reklamovaný sa už nepredáva má Zákazník nárok na vybratie si iného tovaru v hodnote reklamovaného tovaru.
3.9 U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
3.10 Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie Zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, telefónom, resp. doporučeného listu.
3.11 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
3. 12 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

4) Záverečné ustanovenia 
4.1 V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
4.2 Vzťahy neupravené v reklamačnom poriadku riadia sa Občianskym zákonníkom alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ uvedené právne predpisy upravujú podmienky zmluvného vzťahu výhodnejšie pre spotrebiteľa ako reklamačný poriadok, platia príslušné zákonné ustanovenia.
4.3 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 23.6.2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. 
V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.